Dernekler Dairesi Başkanlığı Müdür Vekili Ramazan TURHAN ile söyleşi

Dernekler Dairesi Başkanlığının faaliyet alanı nedir?
Dernekler ile 3335 sayılı uluslararası nitelikteki teşekküllerin kurulması hakkında kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek,derneklerin izne tabi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak ve görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Konya’da bulunan sizin denetiminizde kaç dernek var?
İl genelinde toplam 2457 faal derneneğimiz bulunmaktadır.

Dernekler kurulurken ne gibi bir prosedür uygulanmaktadır?
Kurucular tarafından imzalanmış kuruluş bildirimi formu, derneğin hangi amaçla kurulduğu ve faaliyetlerini nasıl yürüteceğini belirtir dernek tüzüğü, dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış karar, dernek merkezinin tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği gibi evraklar gerekmektedir.

Sizin bilginiz olmadan dernek kurulabilir mi?Kurdukları takdirde nasıl bir yaptırım uyguluyorsunuz?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56. maddesinde “Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.
Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz.”
Aynı Kanunun 57. maddesinde “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir” ve 59. maddesinde “ Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.” denilmektedir.
Mülki İdari Amirliğe gerekli bildirimleri yapmayıp, tüzel kişilik kazanmayan derneklerlerin faaliyetten men edilmesi ilgili mahkemelerden istenir.

Sizce çok fazla dernek kapanmasının nedeni nedir?
Derneklerin kapanmasındaki en önemli nedenlerin başında maddi kaynakların yetersizliği gelmektedir. Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşılamadığında, derneğinde bir anlamı kalmıyor, derneklerin hayatiyeti amaçlarını hizmet edebildikleri müddetçe oluyor. Derneklerimizin bu noktada faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için başta İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı olmak üzere AB ve diğer uluslararası kuruluşların, proje karşılığı hibe programlarından faydalanmaları ve bu konuda kendilerini geliştirmeleri hayatiyet arz ediyor. Tabi ki toplum olarakta bizlerinin sivil toplum örgütlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Hepimizin derneklere, hatta 5’ine 6’sına üye olmamız gerekiyor ki, güçlü bir sivil topluma sahip olabilelim. Bu bir sosyal sorumluluktur. Kendi isteğinize göre bir derneğe üye olduğunuzda nasıl geliştiğinizi, ilerlediğinizi sizler de göreceksiniz.

Peki Konya’da ki dernekler ne durumda? Siz insanların derneklere olan ilgisini artırmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Konya, sosyal dokusu ve geçmişten gelen vakıf kültüründen dolayı dernekleşmede öncelikli illerden, ancak istenilen seviyede bir iştirak şuan için söz konusu değil, yalnız şundanda çok ümit varız, ilimizin güçlü sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri yenilerini teşvik mahiyetinde olup, bunun olumlu yansıması ve kurum olarakta zaman zaman düzenlediğimiz, konferans ve seminerlerle sivil toplum örgütlerinin medeniyetlerin yükselmesinde ve hayatını sürdürebilmesinde üstlendiği rol anlatarak, toplumun bu alanda çalışmalar yapması için teşvik etmeye çalışıyoruz.

Ramazan TURHAN
Dernekler Dairesi Başkanlığı Müdür Vekili

Benzer Yazılar